Skip to main content
Werkveld:

Verduurzamen houtketen en waarderen bos-ecosysteemdiensten

Probos draagt bij aan bosbehoud én aan het vergroten van het areaal aantoonbaar duurzaam beheerd bos wereldwijd. Dit doen we door het vergroten van de vraag naar aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout. Maar ook door het ontwikkelen van inkomsten uit andere producten en diensten die het bos levert. Hierdoor neemt de waarde van bos toe.

Thémis -the timber market servey

Encourage and record sustainable procurement by timber traders.
To position timber as one of the solutions to help address climate change, and use the momentum to promote the use of timber, there should be no debate about sustainable sourcing. Progressive Timber Trade Federations (TTFs) in Europe should encourage their members only to trade timber harvested from certified sustainably managed forests. Furthermore, this supports their members to comply with legal requirements including the upcoming EU Deforestation Regulation (EUDR).

SUSTAME: CATALYZING CHANGE FOR THE DEVELOPMENT OF A VALUE CHAIN FOR SUSTAINABLE TIMBER IN SURINAME

Probos supports and promotes sustainable forest management (SFM) worldwide. Under the Cities4Forest program (C4F), which ended March 2024, Probos and partners set up new value chains for ‘conservation timber’ supply to Dutch cities. This pioneering work signaled a great interest in The Netherlands and Europe for timber and timber products from sustainable community forest management operations. However, the supply of conservation timber on the European market remains limited. Therefore, a new project has been initiated together with our local partner in Suriname, ESS, to support the production and supply of conservation timber from Suriname.

Marktmonitor duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2023

De Rijksoverheid en de EU willen ontbossing en bosdegradatie voorkomen en duurzaam bosbeheer, Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) stimuleren. Duurzaam geproduceerd hout tot norm maken op de Nederlandse markt draagt bij aan deze doelstellingen. Om na te gaan wat de stand van zaken is en om eventuele interventies te plegen, is het belangrijk het aandeel duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in kaart te brengen en te monitoren.

Rotterdam - cities4forests

Conservation timber in Rotterdam

De Rotterdamse ‘Beterbank’ combineert de duurzaamheidsambities van de stad met een mooi ontwerp voor een nieuwe stadsbank op basis van zes verschillende tropisch houtsoorten. In eerste instantie worden er 50 Beterbanken geplaatst, verspreid over Rotterdam. De eerste bank werd op 27 maart 2024 geplaatst ter hoogte van de Westerkade 31.

De houtsoorten op de Beterbank zijn afkomstig uit gemeenschapsbossen in de tropen, in het geval van Rotterdam uit Boliva en Guyana. Naast dat dit hout FSC gecertificeerd is, komt het hout uit bossen die worden beheerd door gemeenschappen. 

Houtwerf Amsterdam

De stad Amsterdam heeft een eigen houtwerf, een locatie dichtbij het Amsterdamse bos waar hout opgeslagen, gedroogd, gezaagd en verwerkt kan worden. De Houtwerf streeft ernaar dat het hout van de stadsbomen van Amsterdam hoogwaardig wordt toegepast. Immers door het Amsterdamse hout hoogwaardiger toe te passen blijft de CO2, opgeslagen in de houtproducten en langer vastgelegd in de keten. Dit draagt bij aan de duurzaamheidsambities van de stad. Amsterdam wil daarnaast graag dat het hout wordt toegepast binnen de eigen Gemeente: hout ván Amsterdam, vóór Amsterdam.

Cities4Forests

Cities4Forests Amsterdam and Rotterdam

Amsterdam and Rotterdam are two of six European cities that have been invited to engage in the Cities4Forests partnership to showcase community-forest enterprises and the conservation benefits of using sustainably sourced ‘conservation timber’ and the wood product that result from it. These high-visibility exchanges will promote consumer awareness, forest stewardship, and urban policies that exhibit leadership on climate and biodiversity. These local-to-local partnerships can demonstrate the power of “thinking globally, and acting locally.”

Living Lab voor duurzaam bosbeheer en dorpsontwikkeling in Suriname

Samen met de hogescholen Van Hall Larenstein en InHolland en een groot aantal partners in Suriname, werkt Probos aan de ontwikkeling van een Living Lab voor innovatief onderwijs en praktijkgericht onderzoek in Suriname. Het Living Lab brengt kennis, onderzoek en onderwijs samen op de locatie van het Jan Starke Praktijkcentrum voor Bos en Natuur JSOOC. Het JSOOC is gevestigd op de voormalige houtvesterij Zanderij 1. Dit centrum is omgeven door een 500 hectare groot leerbos waarin een groot aantal bostypen voorkomen en is een perfecte uitvalsbasis naar de verschillende proefvelden in het Surinaamse binnenland.

Verder verduurzamen houtgebruik gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam gebruikt voor haar parkbanken en overig straatmeubilair een beperkt aantal houtsoorten, vaak afkomstig uit tropische bossen. Dit hout komt uit aantoonbaar duurzaam beheerde bossen met duurzaamheidscertificaat.

Consequenties SER-advies voor rijksinkoopbeleid hout

Sinds 2010 streeft de rijksoverheid ernaar 100% duurzaam geproduceerd hout in te kopen dat voldoet aan vastgestelde duurzaamheidscriteria. Om de rijksoverheid te steunen bij deze opgave is in 2008 de Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) opgericht. TPAC is de commissie die toetst of certificeringssystemen voor duurzaam geproduceerd hout voldoen aan de gestelde inkoopcriteria van de Nederlandse overheid. De inkoopcriteria en toetsingsprocedure zijn vastgelegd in de Timber Procurement Assessment System (TPAS).

SURINAME CLIMATE SMART FORESTRY Program (CSF-P)

SURINAME CLIMATE SMART FORESTRY Program (CSF-P): a forest carbon project under the Verified Carbon Standard through reduced impact logging (RIL-C).

Estimating the 2020 share of verified sustainable tropical timber imports by the EU + UK and its impact on forests

The aim of this study is to make further insightful the sustainability and legality of the import of tropical primary and secondary wood products by the EU27+UK. The seven main importing countries (Belgium, France, The Netherlands, Italy, United Kingdom, Germany and Spain) together represent approximately 90% of the EU28 primary tropical timber product import. The concentration of imports in these seven countries provides a strong lever for change. A rapid shift towards sustainable timber could have wide-ranging consequences for the world’s tropical forests.

Met zagerijen naar hoogwaardige toepassing van NL hout

Stichting Probos hecht groot belang aan een sterke rondhoutverwerkende sector in Nederland. De aanwezigheid van rondhoutverwerking in Nederland betekent namelijk dat het hout uit het Nederlandse bos op korte afstand op een professionele wijze kan worden verwerkt. Dit is een waarborg voor inkomsten in het bosbeheer en daarnaast zorgt het ervoor dat het Nederlandse hout zo hoogwaardig mogelijk kan worden afgezet.

Providing insights in certification schemes for sustainable forest management in Gabon

In 2018, Gabon’s president announced that all forest concessions in the country should be certified by the Forest Stewardship Council (FSC) standard by 2022. A challenging ambition. Since the announcement, the forest sector in Gabon has been strongly mobilised, aiming at gathering and sharing of knowledge and information on the various certification schemes for sustainable forest management.

Developing a sustainable timber purchasing policy and accompanying data gathering portal

To position timber as one of the solutions to help address climate change, and hence use the momentum to promote the use of timber, there should be no debate about responsible sourcing. For this reason, progressive Timber Trade Federations (TTFs) and other relevant organisations should encourage their members to trade timber harvested from responsibly managed forests. Sourcing from responsibly managed forests helps comply with legal requirements, like the EUTR (EU), Lacey Act (USA) and ILPA (Australia).

Hoogwaardig houtgebruik in de Bossenstrategie

In het Klimaatakkoord en de Bossenstrategie wordt hoogwaardig houtgebruik gezien als een manier om 1) koolstof zo lang mogelijk opgeslagen te houden in de houtketen en 2) CO2-uitstoot van grondstoffen met een hoge CO2-intensieve productie (zoals staal en beton) en/of met een fossiele oorsprong (zoals kunststof) te voorkomen.

Meer houtbouw in Nederland

Binnen de Klimaatenveloppen 2018 en 2019 zijn door Stichting Probos in samenwerking met Stichting Hout Research, Centrum Hout en Staatsbosbeheer de technische mogelijkheden voor de hoogwaardige toepassing van Nederlands hout verkend. Daarbij is gebleken dat er veel meer kan met Nederlands hout dan wellicht wordt gedacht. De volgende stap is nu de vraag naar hoogwaardige toepassing van Nederlands hout en ook hout in het algemeen te vergroten. Toepassing in de bouw is één van de meest hoogwaardige toepassingen van hout. Het stimuleren van houtbouw is dan ook een goede manier om ook de hoogwaardige toepassing te vergroten. Via dit project wordt, opnieuw in samenwerking met Centrum Hout, Staatsbosbeheer en Stichting Houtresearch, hieraan een bijdrage geleverd.

Ontwikkelen MVI-criteria hergebruikt en lokaal hout

De huidige inkoopcriteria van de Nederlandse overheid voor duurzaam geproduceerd hout gaan uit van bos als bron van het hout, terwijl er ook hout uit andere bronnen vrijkomt. Denk daarbij aan landschappelijke beplantingen, bomenrijen en lanen, maar ook hout dat vrijkomt bij sloop en renovatie. Met de wens van een meer lokale en circulaire economie, komen deze stromen in toenemende mate in beeld.

LIFE LEGAL WOOD: Enabling Effective Implementation and Enforcement of the EU Timber Regulation in 6 Key Timber Importing Countries

The EUTR came into effect in 2013, making it illegal to place timber on the EU market if it was illegal in country of harvest, and requiring companies to implement due diligence measures to reduce the risk of illegal timber entering the EU. The LIFE Legal Wood project aims to further strengthen implementation of the EUTR.

Chatham House Indicators of Illegal Logging

Chatham House has been working on forest governance, illegal logging and deforestation since 2000. Much of Chatham House work focuses on efforts to tackle the international trade in illegal timber. This includes the Indicators of Illegal Logging Project, which investigates the nature and extent of illegal logging and the associated trade in illegal timber, as well as the effectiveness of the response to this issue by both the government and the private sector.

Update www.inkoopduurzaamhout.nl

De Nederlandse overheid is met maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) een aanjager voor de duurzame transitie van Nederland. Sinds 2008 heeft de Nederlandse overheid reeds inkoopcriteria vastgesteld voor duurzaam geproduceerd hout en houten producten. Door het hanteren van deze inkoopcriteria, heeft de Nederlandse overheid bijgedragen aan de groei van het marktaandeel duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt. Bovendien hebben veel marktpartijen deze criteria overgenomen en worden ze ook gebruikt als criteria voor subsidies (MIA/VAMIL).