Skip to main content

Planten voor de toekomst

29 december 2020

Martijn Boosten (Probos) en Ramon de Louw (Ministerie van LNV) (Red.), oktober 2021

Advies over de bescherming van autochtone genenbronnen en de beschikbaarheid van plantmateriaal voor bos en landschap.

In november 2020 is de Bossenstrategie gelanceerd met daarin stevige ambities tot en met 2030 voor:
• een uitbreiding van het Nederlandse bosareaal met 10%;
• het revitaliseren van bestaande bossen;
• de aanleg van nieuwe landschappelijke beplantingen;
• het stimuleren van agroforestry en voedselbossen.

De Bossenstrategie benoemt als onderdeel daarvan het belang van:
• de bescherming en ontwikkeling van bronnen van geschikt genetisch uitgangsmateriaal voor bomen en struiken;
• voldoende beschikbaarheid en toepassing van geschikt plantmateriaal voor uitbreiding van bos en beplantingen, verbeteren van bestaand bos, en voor landschapeselementen en agroforestry. 

Het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben aan een hiervoor opgerichte werkgroep (Werkgroep Genenbronnen en Plantmateriaal) gevraagd een plan op te stellen, met daarbij aandacht voor de volgende vragen:
• Hoe kunnen belangrijke locaties van bronnen van autochtone bomen en struiken beter worden beschermd?
• Hoe kan het stelsel van geschikte genenbronnen toekomstbestendig worden georganiseerd?
• Wat betekent de Bossenstrategie voor de plantopgave en welke garanties zijn nodig om tot voldoende beschikbaarheid van geschikt plantmateriaal te komen?
• Wat is er nodig om de juiste inzet en toepassing van geschikt plantmateriaal te vergroten en welke kennisbehoefe brengt dit met zich mee?

De werkgroep heef zich in de periode van januari tot en met september, samen met betrokkenen uit het veld, gebogen over deze vragen en komt met een aantal conclusies en aanbevelingen. 

De rode draad is dat een grote plantopgave, zoals volgt uit de Bossenstrategie, alleen met de inzet van het nodige budget, langjarige afspraken en garanties, en kennisverspreiding en samenwerking tussen diverse overheden en de betrokken partijen in de plantsoenketen te realiseren is.