Skip to main content

Bouwstenen voor CO2-opslag in bomen, bos en natuur Fryslân

02 juli 2020

In het Klimaatakkoord is voor de sector Bomen Bos Natuur een doelstelling opgenomen om 0,4 Mton CO2 emissiereductie te realiseren. De provincie Fryslân wil samen met haar partners een deel van deze doelstelling vorm en inhoud te geven. De provincie wil daarom inzicht krijgen in welke opties er zijn voor het vastleggen van CO2 met Bos, Bomen en Natuur.
In opdracht van de provincie hebben LAOS Landschapsarchitectuur, Probos, Debets BV en Touché Concept & Copy 18 bouwstenen ontwikkeld die als input kunnen dienen voor onder meer de landelijke Bosstrategie en de provinciale uitwerking van deze opgaven. De bouwstenen bestaan uit ruimtelijke en beheersmatige bouwstenen variërend van uitbreiding van bossen, kwelders en houtwallen tot revitalisering van landschapselementen en klimaatslim ketenbeheer. Tevens zijn er beleidsmatige bouwstenen ontwikkeld. De bouwstenen zijn tot stand gekomen via sessies met stakeholders waarin de mogelijkheden in de Friese context zijn verkend en er is gekeken hoe de opgave in de verschillende Friese regio's kan worden uitgewerkt.

Resultaten

rapport: Bouwstenen voor CO2-opslag in bomen, bos en natuur Provincie Fryslân, Quiryn Kaasschieter & Mathijs Dijkstra (LAOS Landschapsarchitectuur), Martijn Boosten (Stichting Probos), Frans Debets (Debets BV) & Annet Kampinga (Touché concept en copy), juni 2020

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten (Probos) i.s.m. Mathijs Dijkstra (LAOS), Frans Debets (Debets B.V.) & Annet Kampinga (Touché Concept & Copy)
opdrachtgever(s): Provincie Fryslân
periode van uitvoering: 2020