Skip to main content

Kennisprogramma Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer

04 juli 2024

Bossen dragen niet alleen bij aan de biodiversiteit, maar bieden ook een gezonde leefomgeving en circulaire grondstoffen. Onze bossen staan echter onder druk. Door klimaatverandering, stikstofdepositie, verzuring, nutriëntenverlies, verdroging en versnippering neemt de veerkracht van bossen af. In de Bossenstrategie hebben Rijk en provincies afgesproken om nieuwe bossen aan te leggen en om de vitaliteit van bestaande bossen te verbeteren.

Onderzoek
Om overheden en boseigenaren te helpen met kennis en innovaties werkt Wageningen Environmental Research samen met partners aan het kennisprogramma klimaatslim bos- en natuurbeheer. De onderzoeken zijn gericht op het klimaatslimmer maken van bossen en bosrevitalisering en combineren wetenschappelijk onderzoek met toegepast onderzoek, zoals pilots en fieldlabs.

De komende jaren werken een groot aantal onderzoekers aan databases, kengetallen, afwegingskaders, praktijkadviezen, factsheets en onderzoeksrapportages over bodemherstel, koolstofvastlegging, bosverjonging, hydrologisch herstel en andere relevante vraagstukken voor vitale bossen. Belangrijke voorwaarde is dat nieuw onderzoek leidt tot nieuwe beheerpraktijken en een vitaler Nederlandse bos.

Gereedschapskist
Op de website gereedschapskist klimaatslim bos- en natuurbeheer vind je alle informatie over de lopende onderzoeken en pilots. Naast handvatten voor klimaatslim bosbeheer in de praktijk kunnen beheerders zich hier inschrijven voor bijeenkomsten en excursies waar de onderzoekers hun nieuwste kennis delen.

Informatie

partners Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit, Stichting Probos, De Bosgroepen, Staatsbosbeheer, VBNE
uitvoerder(s): Joyce Penninkhof, Gryanne Hamming, Gera op den Kelder, Gino van Maaren (Stichting Probos)
opdrachtgever: ministerie van Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. 
periode van uitvoering: 2024

Dit programma is onderdeel van het Meerjarig Missiegedreven Innovatie Programma (MMIP) ‘Bos, Bomen, Natuur’ en mogelijk gemaakt met financiering van het ministerie van Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur.

https://www.probos.nl/projecten/gegevensvoorziening/1959-mmip-kleinschalig-klimaatslim-bosbeheer;

https://www.probos.nl/projecten/gegevensvoorziening/1960-mmip-revitalisering-met-houtoogst;

https://www.probos.nl/projecten/innovaties-in-beheer/1509-gereedschapskist-klimaatslim-bosbeheer;

https://www.probos.nl/projecten/innovaties-in-beheer/1635-vergroten-kennis-en-beschikbaarheid-klimaatslimme-boomsoorten-en-herkomsten